Regulamin strony

1. Regulamin

1.1. Sklep – sklep internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym: https://houseofdiamond.pl (dalej również jako: „House of Diamond”).

1.2. Operator – House of Diamond spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Żelaznej 51/53, 00-841 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0001052234, posiadająca NIP: 5273070309, REGON: 526094560, kapitał zakładowy 1 010 000,00 zł. Kontakt z Operatorem office@houseofdiamond.pl. Operator jest właścicielem Sklepu i usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.).

1.3. Klient – osoba fizyczna powyżej 18 roku życia, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych uzyskująca świadczenie usług na zasadach opisanych w Regulaminie, korzystająca ze Sklepu. Klient może być:

(1) konsumentem, czyli osobą fizyczną korzystającą z Sklepu bez związku z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową (dalej: Konsument), bądź
(2) przedsiębiorcą, w tym osobą fizyczną korzystającą ze Sklepu, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, lecz umowa zawarta ze Sklepem nie posiada dla niej charakteru zawodowego (dalej: Przedsiębiorca o uprawnieniach Konsumenta), bądź
(3) przedsiębiorcą, w tym osobą fizyczną korzystającą ze Sklepu, w zw. z prowadzoną działalnością gospodarczą, a umowa zawarta ze Sklepem posiada dla niej charakter zawodowy (dalej: Przedsiębiorca).

1.4. Dane – dane Klientów, w tym o charakterze osobowym, przetwarzane w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu.

1.5. Mój Skarbiec – miejsce, w którym Klient ma możliwość wyświetlenia diamentów i biżuterii zakupionej w Sklepie.

1.6. Regulamin – niniejszy dokument.

1.7. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako: „RODO”).

1.8. Produkt/produkty – oferowane w Sklepie diamenty lub biżuteria.

2. Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług przez Operatora za pośrednictwem Sklepu. Akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu jest dobrowolna, aczkolwiek konieczna dla korzystania z Sklepu.

3. Charakterystyka Sklepu i świadczonych usług

3.1. Usługi oferowane przez niniejszy Sklep skierowane są do Klientów, którzy chcą nabyć diamenty lub biżuterię bezpośrednio od Operatora.

3.2. Kolorystyka i wygląd produktów prezentowanych w Sklepie mogą odbiegać od rzeczywistości – z powodów ograniczeń technicznych związanych z odtwarzaniem barw na sprzęcie komputerowym.

3.3. Operator ma prawo posługiwać się podwykonawcami przy świadczeniu usług w Sklepie.

4. Wymagania techniczne

Prawidłowe korzystanie ze Sklepu oraz prawidłowe wyświetlanie stron Sklepu nie wymaga instalacji szczególnego oprogramowania. Wystarczające jest w tym zakresie spełnienie minimalnych wymagań technicznych dla korzystania z Internetu, tj.: połączenie z siecią Internet oraz przeglądarka internetowa w możliwie najnowszej wersji.

5. Zasady korzystania ze Sklepu

5.1. Zabrania się korzystania ze Sklepu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego.

5.2. Zabronione jest kopiowanie, powielanie lub wykorzystywanie chociażby w części treści Sklepu bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Operatora.

5.3. Klient nie jest uprawniony do udostępniania osobom trzecim usług w całości lub w części ani opracowywania podobnych usług do świadczonych przez Operatora jako wzoru lub innych czynności naruszających prawa autorskie oraz inne prawa własności intelektualnej.

5.4. Klient zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań mających na celu utrudnienie, destabilizację działalności Sklepu lub utrudnienie korzystania ze Sklepu innym Klientom.

5.5. Klient nie może zamieszczać w Sklepie treści bezprawnych, przez które rozumie się w szczególności: treści wulgarne, o charakterze erotycznym, wzbudzające rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, kulturowych bądź religijnych, promujące lub sprzyjające działaniom przestępczym, naruszające prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiących inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych.

6. Rejestracja i zakupy w Sklepie

6.1. Klient ma możliwość bezpośredniego zakupu w Sklepie diamentów lub biżuterii.

6.2. Zakup diamentu lub biżuterii polega na:

1) wyborze produktu ze strony Sklepu,
2) dodaniu do koszyka,
3) podaniu danych do wysyłki,
4) wybraniu formy płatności za pośrednictwem zewnętrznego operatora.

6.3. W koszcie transportu zakupionego produktu zawarte jest ubezpieczenie na czas wysyłki.

6.4. Klient uprawniony jest do skorzystania z następujących opcji uiszczenia zapłaty za diament lub biżuterię:

1. zapłata całej należności niezwłocznie po złożeniu zamówienia przelewem lub kartą kredytową za pośrednictwem operatora płatności internetowych, tj. Przelewy 24.
2. zapłata za pomocą płatności ratalnych, za pośrednictwem operatora płatności internetowych, tj. Przelewy 24.

6.5. Po dokonaniu wyboru formy płatności Klient zostaje przekierowany do strony płatności. Po dokonaniu płatności Operator otrzymuje potwierdzenie zapłaty i wysyła do Klienta potwierdzenie zakupu. Po tym następuje wysyłka zakupionego diamentu lub biżuterii do Klienta. Czas realizacji złożonego w ten sposób przez Klienta zamówienia wynosi maksymalnie 30 dni, liczonych od dnia zakupu diamentu lub biżuterii.

6.6. Szczegółowe informacje na temat sposobów płatności, a także sposobów i cen dostaw dostępne są na stronach Sklepu.

6.7. Podane ceny produktów są cenami brutto.

6.7a. Zaleca się, aby Klient będący Konsumentem i Przedsiębiorca o uprawnieniach Konsumenta, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu produktu po dostarczeniu przesyłki i w przypadku zastrzeżeń co do jej stanu, spisał odpowiedni protokół z przedstawicielem podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy). Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku uszkodzenia produktu powstałego w transporcie.

6.7b. Klient o innym statusie niż wymieniony w ust. 6.7a., jest zobowiązany do sprawdzenia stanu produktów po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w transporcie Klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą pod rygorem utraty uprawnień z tytułu rękojmi.

6.8. Rejestracja w Sklepie jest dobrowolna i fakultatywna. Do zakupu diamentu lub biżuterii nie jest wymagana rejestracja w Sklepie. Dokonując zakupu produktów lub rejestracji w Sklepie, Klient powinien podać następujące dane – w przypadku:

Osób fizycznych:

 • imienia i nazwiska;
 • adres e-mail;
 • numer telefonu (opcjonalnie);
 • data urodzenia;
 • adres zamieszkania (kraj, miasto, ulica, numer budynku, numer mieszkania, kod pocztowy).

Osób prawnych:

 • firma i siedziba;
 • dane adresowe;
 • NIP;
 • numer KRS lub inny numer identyfikacyjny właściwego dla danego kraju;
 • imienia, nazwiska, data urodzenia oraz adres e-mail osoby składającej zamówienia w imieniu osoby prawnej;
 • numer telefonu (opcjonalnie).

6.9. Klient zobowiązany jest podać podczas zakupu swoje prawdziwe Dane i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność.

6.10. Klikając w przycisk „Zamawiam i płacę” Klient potwierdza, że chce dokonać zakupu w Sklepie z obowiązkiem zapłaty.

6.11. Do złożenia zamówienia w Sklepie wymagane jest podanie, oprócz danych wskazanych w pkt 6.8. powyżej, dodatkowo numeru telefonu kontaktowego, adresu dostawy (jeżeli jest inny niż wskazany w formularzu zamówienia). W przypadku, jeżeli transakcję w imieniu Spółki zawiera osoba, nieujawniona w rejestrze handlowym jako osoba uprawniona do reprezentacji Spółki: skan pełnomocnictwa uprawniającego do zawarcia umowy oraz wyciąg z właściwego dla danego kraju rejestru handlowego.

6.12. Do skutecznego dokonania zakupu diamentu lub biżuterii konieczna jest akceptacja Regulaminu Sklepu i Polityki Prywatności Sklepu.

6.13. Klient, przy okazji zakupu produktów lub w razie rejestracji w Sklepie, ma możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera, a co za tym idzie zgody na przesyłanie na podany adres e-mail informacji handlowej.

6.14. Klient posiadający konto w Sklepie ma możliwość wyświetlenia w Panelu klienta diamentów zakupionych w Sklepie.

6.15. Prezentowane na stronach Sklepu zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji produktu mogą nie oddawać jej rzeczywistej wielkości. Operator dołożył wszelkich starań, aby prezentacja diamentów oraz biżuterii w specjalnych grafikach, dawała wyobrażenie ich masy (wielkości). W celu uzyskania dodatkowych informacji oraz zdjęć Klient powinien skontaktować się ze Sklepem.

6.16. Sprzedawane diamenty są naturalne i pochodzą ze źródeł legalnych, niezaangażowanych w finansowanie konfliktów, w zgodzie z Rezolucjami ONZ.

6.17. Sprzedawane diamenty są wolne od wad oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek Unii Europejskiej. Każdy z kamieni posiada certyfikat autentyczności, wystawiony przez jedną z instytucji: IGI (International Gemological Institute), GIA (Gemological Institute of America).

6.18. Operator udziela Klientowi dożywotniej gwarancji na sprzedawaną biżuterię w zakresie uszkodzeń wynikających z ewentualnej wady fabrycznej lub czynników innych niż uszkodzenia powstałych z nieprawidłowego użytkowania biżuterii.

6.19. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wad, Operator zobowiązuje się do zwrotu na rzecz Klienta płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Operatora biżuterii.

6.20. Zgłoszenie wady powinno nastąpić bezzwłocznie po jej ujawnieniu. Klient zobowiązany jest w takim przypadku skierować do Operatora zgłoszenie w formie pisemnej wraz z pisemnym opisem uszkodzeń.

6.21. Udzielona przez Operatora gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi z tytułu niezgodności produktu z umową.

6.22. W przypadku skorzystania przez Klienta z uprawnienia, o którym mowa w pkt 6.18., Klient ma obowiązek zwrócić (odesłać) uprzednio zakupioną biżuterię niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym dokonał zgłoszenia wady, zgodnie z wymogami z pkt 6.20.

6.23. Wysyłka produktów odbywa się pod adresy znajdujące się na terytorium państw, które zostały wskazane przez Operatora i w stosunku do których podano odrębny koszt dostawy.

6.24. Klient zobowiązany jest dokonać sprawdzenia stanu produktu bądź, gdy jest to utrudnione, stanu przesyłki (opakowania) niezwłocznie po dostarczeniu przesyłki. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń mogących powstać w transporcie, Klient powinien sporządzić odpowiedni protokół szkody oraz niezwłocznie zawiadomić Operatora. Operator nie odpowiada za niedostarczenie produktu z przyczyn leżących po stronie Klienta – np. w związku ze wskazaniem nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy uniemożliwiającego dostarczenie przesyłki. W takiej sytuacji Operator zawiadomi Klienta o nieudanej próbie dostarczenia produktu.

6.25. Klient uprawniony jest w ramach zawartej umowy sprzedaży biżuterii do jednorazowej korekty rozmiaru pierścionka zaręczynowego lub obrączek ślubnych, z zastrzeżeniem pkt 6.27. Jeśli zgłoszenie Klienta nastąpi przed upływem 30 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, Operator dokonuje korekty bezpłatnie.

6.26. Skorzystanie przez Klienta z uprawnienia, o którym mowa w pkt 6.25., jest możliwe po uprzednim zgłoszeniu Operatorowi tego zamiaru za pośrednictwem formularza elektronicznego, dostępnego na stronie internetowej Sklepu.

6.27. Operator uzależnia realizację uprawnienia, o którym mowa w pkt 6.25., od wcześniejszej oceny w zakresie możliwości przeprowadzenia żądanej przez Klienta korekty oraz o jej zakresie, mając na względzie zachowanie dotychczasowej struktury pierścionka zaręczynowego lub obrączek ślubnych. W przypadku niemożności realizacji korekty zgodnie z żądaniem Klienta, Operator skontaktuje się bezpośrednio z Klientem.

7. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, odstąpienie od umowy, wypowiedzenie umowy

7.1. Moment założenia przez Klienta konta w Sklepie w drodze rejestracji w Sklepie jest równoznaczny z zawarciem z Operatorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (dalej także: „umowa o prowadzenie konta w Sklepie”).

7.2. Podczas zawierania umowy o świadczenie usług ze Sklepem Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą o uprawnieniach Konsumenta, akceptując niniejszy Regulamin, oświadcza, iż został poinformowany o przewidzianym w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta prawie do odstąpienia od umowy i żąda wykonania usługi przed upływem terminu przewidzianego do odstąpienia od umowy, mając świadomość, że złożenie tego żądania skutkuje tym, że nie jest on uprawniony po wykonaniu usługi do odstąpienia od umowy zawartej z Operatorem w trybie wyżej wymienionej ustawy.

7.3. Klient może wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta w Sklepie w każdym czasie bez podania przyczyn wysyłając stosowne oświadczenie na adres email Operatora. Nie uchybia to możliwości odstąpienia lub reklamacji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

7.4. Operator zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy o prowadzenie konta w Sklepie z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia bez konieczności podawania przyczyny. Klient zostaje poinformowany o tym fakcie za pośrednictwem poczty email przypisanej do jego konta.

7.5. Za moment zawarcia umowy sprzedaży diamentu lub biżuterii przez Strony uważa się moment otrzymania przez Klienta potwierdzenia zawarcia transakcji.

7.6. Klientowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą o uprawnieniach Konsumenta przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sklepem na odległość w terminie 14 dni. Termin na odstąpienie od umowy biegnie od dnia, w którym Klient lub wskazana przez niego osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem weszli w posiadanie produktu. Powyższe nie dotyczy biżuterii tworzonej na specjalne zamówienie Klienta, tj. biżuterii powstałej według indywidualnej specyfikacji Klienta lub z grawerem.

7.7. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą o uprawnieniach Konsumenta może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres e-mail office@houseofdiamond.pl bądź pocztą tradycyjną.

7.8. Sklep ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą o uprawnieniach Konsumenta, wszystkie dokonane przez niego płatności, z zastrzeżeniem pkt 7.9. poniżej. Operator wstrzyma się ze zwrotem płatności, które otrzyma Klient do chwili otrzymania z powrotem zakupionego diamentu wraz z załączonym certyfikatem.

7.9. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach Konsumenta ponosi bezpośrednie koszty wysyłki do Sklepu.

7.10. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7.11. Klient ma obowiązek zwrócić (odesłać) rzecz niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni (diamenty) lub 30 dni (biżuteria) od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

8. Blokada konta

8.1. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z treści Sklepu w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.

8.2. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, naruszenia przepisów prawa lub w inny sposób naruszających dobra prawnie chronione, Operator zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Klienta, zablokowania dostępu Klienta do niektórych usług dostępnych w Sklepie, a w szczególnie rażących przypadkach – bezpowrotnego usunięcia Konta Klienta, w przypadku bezskutecznego uprzedniego wezwania Klienta do zaprzestania naruszeń. Zablokowanie Konta Klienta oraz zablokowanie dostępu Klienta do niektórych usług dostępnych w Sklepie może być, według uznania Operatora, zastosowane na czas określony lub do odwołania.

8.3. Usunięcie Konta Klienta jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o prowadzenie konta w Sklepie ze skutkiem natychmiastowym. O fakcie zablokowania Konta, dostępu do niektórych usług lub usunięcia Konta, Klient jest powiadamiany na aktualny adres e-mail.

9. Odpowiedzialność prowadzącego sklep

9.1. Operator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług.

9.2. Operator ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

9.3. Klient przyjmuje do wiadomości, że ze względu na konfigurację techniczną sprzętu, za pomocą którego Klient przegląda strony Sklepu, niektóre funkcje Sklepu mogą być dla niego niedostępne.

9.4. Operator zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia działania Sklepu w każdym czasie w celach konserwacji, aktualizacji i technicznego udoskonalania sprzętu lub rozszerzania zawartości Sklepu, o czym poinformuje uprzednio na stronie internetowej Sklepu.

10. Dane osobowe

10.1. Operator przetwarza dane osobowe Klientów i jest ich administratorem.

10.2. Prawa Klienta oraz bardziej aktualne informacje na temat ochrony danych osobowych, w tym obowiązki informacyjne wymagane przez RODO, znajdują się w Polityce Prywatności Sklepu.

11. Skargi

11.1. Wszelkie uwagi związane z funkcjonowaniem Sklepu mogą być zgłaszane przez Klienta poprzez wysłanie reklamacji na adres: office@houseofdiamond.pl. Na ten sam adres Klient może składać reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi przez Operatora.

11.2. Jeśli produkt jest niezgodny z umową, Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą o uprawnieniach Konsumenta, przed skorzystaniem z przysługujących mu uprawnień wynikających z przepisów o rękojmi z tytułu niezgodności produktu z umową, może złożyć Operatorowi reklamację z tytułu rękojmi.

11.3. Reklamacja powinna zawierać:

a) wskazanie danych Klienta w sposób umożliwiający jego identyfikację;
b) przedmiot reklamacji;
c) okoliczności uzasadniające reklamację;
d) wskazanie żądania.

W przypadku reklamacji z tytułu rękojmi, Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą o uprawnieniach Konsumenta, powinien określić na czym polega niezgodność produktu z umową, jakie jest jego żądanie wobec Operatora oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną niezgodność oraz przedstawić dowód zakupu produktu.

11.4. Reklamacje rozpatrywane są przez Operatora w terminie nie dłuższym niż 14 dni (Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą o uprawnieniach Konsumenta) lub 30 dni (Klient będący Przedsiębiorcą, dla którego umowa zawarta ze Sklepem posiada charakter zawodowy) od dnia ich otrzymania, pod warunkiem, że Klient jasno i wyraźnie sformułuje reklamację.

11.5. W przypadku stwierdzenia niekompletności lub niejasności uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie, Operator zwróci się do Klienta o uzupełnienie niezbędnych wyjaśnień w terminie 7 dni.

11.6. O rozstrzygnięciu reklamacji Klient zostanie poinformowany powiadomieniem wysłanym na jego aktualny adres e-mail.

11.7. Jeżeli Operator nie udzieli odpowiedzi na reklamację w ciągu 14 lub 30 dni od jej otrzymania, uznaje się, że reklamacja została uznana.

11.8. Powyższe oświadczenie zostanie przekazane Klientowi pocztą elektroniczną.

11.9. W przypadku, o którym mowa w pkt 12.7. poniżej, Operator wraz z oświadczeniem przekazuje Klientowi informację o podmiocie uprawnionym do polubownego rozstrzygnięcia sporu.

11.10. W przypadku niezłożenia przez Operatora żadnego oświadczenia uznaje się, że Operator wyraża zgodę na udział w pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

12. Przepisy końcowe

12.1. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Operatora oraz pod adresem elektronicznym https://houseofdiamond.pl/ w wersji elektronicznej, umożliwiającej jego pozyskanie, wyszukanie i utrwalenie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

12.2. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie przesłana Klientowi drogą elektroniczną na podany przez niego adres poczty elektronicznej.

12.3. Zmiany wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia ich udostępnienia Klientowi.

12.4. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, Klient jest uprawniony do wypowiedzenia umowy o prowadzenie konta w Sklepie poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres: office@houseofdiamond.pl przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu. W takim przypadku, do czasu wygaśnięcia umowy o prowadzenie konta w Sklepie, stosuje się postanowienia Regulaminu w poprzednim brzmieniu, a umowa o prowadzenie konta w Sklepie wygasa z dniem wejścia w życie zmian Regulaminu.

12.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich oraz RODO.

12.6. Spory z Klientem, który jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą o uprawnieniach Konsumenta, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, natomiast spory z Klientem, który nie jest konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Operatora.

12.7. Klientowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą o uprawnieniach Konsumenta, po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego, przysługuje prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów konsumenckich.

12.8. Użytkownicy będący Konsumentami lub Przedsiębiorcami o uprawnieniach Konsumenta mogą korzystać z pozasądowych sposobów składania skarg i dochodzenia roszczeń, w tym za pośrednictwem platformy ODR, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22 / WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Platforma ODR to interaktywna strona internetowa, za pośrednictwem której konsumenci mogą składać skargi. Jest ona dostępna pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

12.9. Postanowienia dotyczące konsumentów w zakresie art. 385(1)-385(3) Kodeksu cywilnego, a także w zakresie prawa odstąpienia od umowy oraz reklamacji, jak również w zakresie przepisów wskazanych w art. 7aa ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (z wyłączeniem rozdziału 5b) – stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru profesjonalnego, wynikającego w szczególności z przedmiotu prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

TABELA POLSKICH PRÓB PROBIERCZYCH